5P by xguru 2019-08-14 | favorite | 댓글과 토론

다양한 트렌드와 통계를 통해 알아본 DB엔진의 현재.

Top 오픈소스DB
1.MySQL 31%
2.PostgreSQL 13%
3.MongoDB 12%
4.Redis 10%
5.MariaDB 9%

Top Commercial DB
1.Oracle 66%
2.SQL Server 22%
3.DB2 11%

Public Cloud Vs. On-Premise Vs. Hybrid Cloud
1.On-Premise 49%
2.Hybrid 13%
3.Public 46%

Polyglot Persistence Trends
- 평균적으로 한 회사내에서 사용하는 DB의 종류
1개 25.9%
2개 25.9%
3개 12.9%
4개 9.4%
5개 11.8%
6개 8.2%

SQL Vs. NoSQL Open Source Database Popularity
1.SQL 60.6%
2.NoSQL 39.4%